ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေက်ာ္ထက္ထက္ကုမၸဏီ ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၄) ရပ္ကြက္၊ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္ရံုဝင္းရွိ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ကုမၸဏီ ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ကိုကို၊ စက္ရံုမွဴး ဦးမ်ိဳးတင့္ႏွင္ံ အလုပ္သမား ေဒၚသန္းသန္းပါ (၄)ဦးတို႔ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင ့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အလုပ္သမား ေဒၚသန္းသန္းပါ (၄) ဦးမွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၆/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၁-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (377)