ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Adaman Club Hotel အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Adaman Club Hotel အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆/၂၀၁၄)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔ ၊ သေဌးကၽြန္းရပ္ကြက္ ရွိ Adaman Club Hotel ဟုိတယ္တာ၀န္ခံ ဦးညြန္႔လွဳိင္ ႏွင့္ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး ပါ (၄)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းဦး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၆/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၆-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ (၂၆/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ (444)