ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ KMA Hotel Group၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ KMA Hotel Group၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၅/၂၀၁၅)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ခံုသမာဓိအဖြဲ ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၁/၂၀၁၅)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ KMA Hotel Group အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မွ အယူခံတက္လာမႈအေပၚအေျချပဳ၍
ခုံသမာဓီေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးထြန္းေအး၊ဦးေဌးတို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၆-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ အျပည္႔အစံုသိရွိရန္...(ဖိုင္၁)... (378) အျပည္႔အစံုသိရွိရန္...(ဖိုင္၂)... (369)