ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေအာင္ဖိုင္ဘာဂလပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၅/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေအာင္ဖိုင္ဘာဂလပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၅/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႔နယ္၊စက္မ႕ႈဇုန္(၂) ၊ စက္မႈဇုန္ပတ္လမ္း၊ အမွတ္(၁၉၁၂/၁၉၁၃) ရွိ ေအာင္ဖိုင္ဘာဂလပ္စက္ရုံ ပိုင္ရွင္ ဦးသန္းဆင့္ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးခင္ေမာင္လြင္ တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၂-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ (၂၅/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . (427)