ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ အျငင္းပြားမႈ အမွတ္(၂၅/၂၀၁၃) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ အျငင္းပြားမႈ အမွတ္(၂၅/၂၀၁၃) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ႈ ရွင္းလင္းခ်က္

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ အမွဳအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၃) ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (376)