ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ နယူးေ၀းဖိနပ္စက္ရံု ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ နယူးေ၀းဖိနပ္စက္ရံု ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၄/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္၊စက္မႈဇုန္(၄)၊က်န္စစ္သားလမ္း၊အမွတ္(၁၀၈)ရွိ နယူးေ၀း ဖိနပ္ စက္ရံု ပိုင္ရွင္ဦးထြန္းျမင့္ႏွင္႔ အလုပ္သမား ေဒၚခင္ခင္စိုးပါ(၂)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ွ နယူးေ၀း ဖိနပ္ စက္ရံု ပိုင္ရွင္ဦးထြန္းျမင့္အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးရဲနိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၄/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၃၀-၄-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ နယူးေ၀းဖိနပ္စက္ရံု ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၄/၂၀၁၅) (364)