ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊလေရာင္သံရည္က်ဳဴိစက္ရုံ အမွတ္(၂) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၄/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊလေရာင္သံရည္က်ဳဴိစက္ရုံ အမွတ္(၂) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၄/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔နယ္၊ ေျမာင္းတကာစက္မ႕ႈဇုန္ ၊ အမွတ္(၃၁/က) ရွိ ေရႊလေရာင္သံရည္က်ဳိစက္ရုံ အမွတ္(၂) ပိုင္ရွင္ ဦးျမင့္သန္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ေမာင္သန္႔ဇင္ဦး ပါ (၁၃)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၄/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၀-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၂၄/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . (379)