ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Bogart Lingerie(Yangon)Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Bogart Lingerie(Yangon)Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၃/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္၊ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္၊မင္းဧရာလမ္း၊အမွတ္(၁၁၄)ရွိ Bogart Lingerie(Yangon)Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပိုင္ရွင္ Mr.Chung Fook Puiနွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚသီရိဆုေ၀ပါ(၁၅)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ွ Bogart Lingerie(Yangon)Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပိုင္ရွင္ Mr.Chung Fook Pui အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္ ့၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးရဲနိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၃/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၉-၄-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Bogart Lingerie(Yangon)Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၃/၂၀၁၅) (464)