ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ ့နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂) ၊ဦးထြန္းညိုလမ္း၊ အမွတ္(၂၃၆)ရွိ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု(MD) Mr.Ju Kong Hoan နွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ေဒၚ၀င္း၀င္းခိုင္ပါ အလုပ္မႈ ေဆာင္ (၇)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ွ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ေဒၚ၀င္း၀င္းခိုင္ပါ အလုပ္မႈ ေဆာင္ (၇)ဦး အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ဦးရဲနိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၂/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၇-၄-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၅) (339)