ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရွင္ေဆာင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရွင္ေဆာင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္၊ ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း၊ အမွတ္(၂၀/၃၆) ရွိ ရွင္ေဆာင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ၊ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွိ ဦးထြန္းထြန္းဦး ႏွင့္ ေမာင္မ်ဳိးျမင့္ေအာင္ တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၃/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၄-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၂၂/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . (446)