ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ စံေကာင္းပီနံအိတ္စက္ရုံ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၁/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္၊ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္၊(၅)လမ္း၊ အမွတ္(၁၀/၁၅) ရွိ စံေကာင္းပီနံအိတ္စက္ရံု (ပိုင္ရွင္) ဦးျမင္႔ေရႊ ႏွင္႔ အလုပ္သမားေမာင္သန္းထြန္းပါ(၃)ဦး တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ ပိုင္ရွင္ ဦးျမင္႔ေရႊမွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးစံေအာင္တင္ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေဇာ္ညြန္႔ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၇-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ စံေကာင္းပီနံအိတ္စက္ရုံ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (376)