ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အာရွအလူမီနီယမ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၁/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အာရွအလူမီနီယမ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၁/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႔နယ္၊ ဓမၼဒါနလမ္း၊ နတ္ေခ်ာင္ကြန္ဒုိ၊ အမွတ္(၆/က) ရွိ အာရွအလူမီနီယမ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးတင့္ဆန္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးရဲထြန္းလွဳိင္ ပါ (၄)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးရဲႏိုင္၀င္း ႏွင့္ ဦးသန္းေမာင္ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၁/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၅-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၂၁/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . (421)