ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာသစ္ပါးလႊာႏွင္႔အထပ္သားစက္ရံု( Myanmar Veneer & Plywood Co., Ltd) ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၅)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္ ရွိ ျမန္မာသစ္ပါးလႊာႏွင္႔အထပ္သားစက္ရံု( Myanmar Veneer & Plywood Co., Ltd) စက္ရံုပိုင္ရွင္ Mr. Shiv Khumar Dhanuka၊ စီးပြားေရးမန္ေနဂ်ာ Mr. Shyam Sunder Tibrewalla ႏွင္႔ အလုပ္သမား ျဖစ္ၾကသည္႔ ကိုေဇာ္လင္းထြန္းႏွင္႔ကိုေအာင္ေက်ာ္မင္းတို႔အၾကားျဖစ္ပြားသည္႔ အျငင္းပြားမႈအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အလုပ္သမားမ်ား မွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၀/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာသစ္ပါးလႊာႏွင္႔အထပ္သားစက္ရံု( Myanmar Veneer & Plywood Co., Ltd) ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၅) (394)