ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ United Engineering Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ United Engineering Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၄)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴ ၿမိဳ႔နယ္၊ ကံေပါက္ေဒသ ရွိ United Engineering Co., Ltd. စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းစိုးတင္ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးညြန္႔ႏွင္း ပါ (၆၉)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း ႏွင့္ ဦးသန္းေမာင္ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၀/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၇-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၂၀ / ၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . (500)