ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ LEO Group ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ LEO Group ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႔နယ္၊ ပ်ားရည္ကုန္းရပ္ကြက္၊ (၁၄၈)လမ္း၊ ပထမထပ္၊ တိုက္အမွတ္(၁၂) ရွိ LEO Group ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ လုပ္ငန္းပိုင္ ဦးစိန္ေရႊ၀င္း ႏွင့္ အလုပ္သမား(ဆိုဒ္တာ၀န္ခံ) ဦးလွသိန္းထြန္း တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းတို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၁-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၂/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (501)