ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၉/၂၀၁၄)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၉/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွဳိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ အမွတ္(၂) ရွိ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရုံ ပိုင္ရွင္ ေဒၚ၀င္း၀င္းခိုင္ ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚမာမာခင္ ပါ (၅၁)ဦး တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းဦး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၉/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၆-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

[download id=”353″]