ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရႊင္ခ်မ္းလံုကုမၸဏီ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရႊင္ခ်မ္းလံုကုမၸဏီ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ေရႊအုန္းပင္အိမ္ယာ(၂)၊တိုက္(၂၀)၊ အခန္း(၃၂) ရွိ ရႊင္ခ်မ္းလံုကုမၸဏီ(တာဝန္ခံ) ေဒၚရွမ္း၊ ေဒၚေမေမာ္ဝင္း (ကိုယ္စားလွယ္) ႏွင္႔ အလုပ္သမား ဦးရဲညြန္႔ (Field Responsible Person ) တို့ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ ရႊင္ခ်မ္းလံုကုမၸဏီ(တာဝန္ခံ) ေဒၚရွမ္းမွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၈/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၀-၄-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

[download id=”375″]