ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ AAA ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၄)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ AAA ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၄)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရွိ AAA ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးရႊင္ေခ်ာက္ ႏွင့္ အလုပ္သမား ေမာင္ေက်ာ္သူထြန္း၊ ေမာင္စည္သူထြန္း၊ ေမာင္ေဇယ်ာလင္း တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၈/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၇-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

[download id=”352″]