ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျပည့္လွ်ံမိုးအင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၇/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျပည့္လွ်ံမိုးအင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၇/၂၀၁၄)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႔နယ္၊ မႏၱေလးရုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျပည့္လွ်ံမိုးအင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္၊ အလုပ္ရွင္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ) ဦးလွမိုး ႏွင့္ အလုပ္သမား(အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ) ဦးသက္ဦး တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးညာဏ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၇/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၆-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၁၇/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . (414)