ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျပည့္လွ်ံမုိးအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၇/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျပည့္လွ်ံမုိးအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၇/၂၀၁၄)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႔နယ္၊ ျမနႏၵာလမ္းသြယ္၊ ၆၂ x ၆၃ လမ္းၾကား၊ ၂၇ x၂၈ လမ္းၾကား အမွတ္ (၁/၈)ရွိ ျပည့္လွ်ံမုိးအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးလွမိုး ႏွင့္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ဦး တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးညာဏ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၇/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၆-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၁၇/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . (368)