ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Skyward International Trade Limited အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ေရသန္႔စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၆/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Skyward International Trade Limited အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ေရသန္႔စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၆/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ေဇာတိကလမ္း ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းေထာင့္ရွိ Skyward International Trade Limited အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ေရသန္႔စက္ရုံ ပိုင္ရွင္ ဦးထြန္းလင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးၾကည္မင္းထိုက္တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၆/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၃-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၁၆/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . . (550)