ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ႏွင့္ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ တို့အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ႏွင့္ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ တို့အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ နွင့္ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ မွ အလုပ္သမား ဦး၀င္းေမာင္ပါ (၁၀၈)ဦး တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔အယူခံတက္ လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္းတို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၁-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၁/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . . . (485)