ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေပၚျပဴလာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေပၚျပဴလာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၅/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊လႈိင္သာယာျမိဳ့နယ္၊စက္မႈဇဳန္(၃)၊ဗန္းေမာ္အတြင္း၀န္လမ္း၊ အမွတ္(၂၉)ရွိ၊ Popular အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ပိုင္ရွင္ Mr Yang Hsin နွင့္လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္း ဦးျမင့္ၾကည္တို့ အၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးရဲနုိင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၇၅/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၀-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။[download id=”682″]