ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အာရွနွင္းဆီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အာရွနွင္းဆီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၃/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊လႈိင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၄)၊ ဒီပဲယင္း၀န္ေထာက္ ဦးျမဲလမ္း၊ အမွတ္(၈၁)ရွိ အာရွနွင္းဆီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ပိုင္ရွင္ ေဒၚက်င္ေမႊး နွင့္ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚသႏၱာမိုးပါ(၇)ဦး တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၇၃/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၅-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႕အစံုသိရွိရန္..... (338)