ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Bravo အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Bravo အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၂/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇုန္၊ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ အမွတ္္(၁၉/၅၂/၅၃)ရွိ Bravo အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပို္င္ရွင္ ဦးေက်ာ္၀င္းထြန္းနွင့္ အလုပ္သမားဦးမ်ိဳးလြင္ (Operator) တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၇၂/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၁-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။[download id=”660″]