ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊစကားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊစကားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၁/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ သန္လ်င္ျမိဳ့နယ္၊သီလ၀ါလမ္းမၾကီးအနီး၊ အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ ၊ အမွတ္ (၁၈/၁၉) ရွိ ေရႊစကား၀ါအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပိုင္ရွင္ ဦးျမင့္စိုးနွင့္ အလုပ္သမားဦးရဲျမင့္ထြန္း(လက္ေထာက္တာ၀န္ခံ) တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ညြန့္ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၇၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၂-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ အျပည္႔အစံုသိရွိရန္..... (249)