ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mingtex Myanamar Industrial Company အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mingtex Myanamar Industrial Company အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၉/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ အမွတ္(၁၉၇)၊ စက္မႈဇုန္(၅) တြင္တည္ရွိေသာ Mingtex Myanamar Industrial Company Ltd (ယခင္တိုးျမတ္ေအာင္ ၂ ဇာပန္းထိုး)အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပို္င္ရွင္ Mr Wang Feng Te နွင့္ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ဦးဇင္မ်ိဳးကို(ပါ) အလုပ္သမား(၆)ဦး တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌးေအာင္ႏွင့္ ဦးရဲနိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၉/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၈-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....ဖိုင္(၁) (623)
အျပည္႔အစံုသိရွိရန္...ဖိုင္(၂)... (315)