ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၈/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ ပတၱျမားလမ္း၊ သာဓုကန္၊ စက္မႈဇုန္(၂)တြင္ တည္ရွိေသာ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ M D Mrs Jung Eui Sook နွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္ အမွတ္(၄၂၅)၊ စကား၀ါလမ္း၊ အုတ္ဖိုေက်းရြာေန World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မ၀င္းရီ(ပါ) အလုပ္သမား (၃၄)ဦး တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း၀င္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၈/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၃-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။[download id=”651″] [download id=”655″]