ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar CNMC NICKEL Co..,ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar CNMC NICKEL Co..,ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၂/၂၀၁၅)

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ့နယ္ရွိ၊တေကာင္းေတာင္၊ ဖယ္ရိုနီကယ္စီမံကိန္း၊ Myanmar CNMC NICKEL Co..,Ltd (HR Manager) Mr Li Dong Feng နွင့္ အလုပ္သမားဦးမ်ိဳးမငး္ေဇာ္(သတၱဳတြင္းလုပ္သား) တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးရဲနုိင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆၂/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၀-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.......... (323)