ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Silver Lion Industrial Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္၊ အထည္နွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၉/၂၀၁၅)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊စဥ့္ကိုင္ျမိဳ့နယ္၊ပုလိပ္ျမိဳ့တြင္တည္ရွိေသာ ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္အထည္နွင့္ အေခ်ာကုိင္စက္ရံု၊ (Panda Textile Co.,Ltd)မွ အလုပ္ရွင္ ေဒၚလီလီစမ္းနွင့္အလုပ္သမား ဦးပိုင္ထူး၊ေကာ္တင္ဌာနစိတ္၊ ရက္ကန္းဌာန၊ ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္၊အထည္နွင့္အေခ်ာကိုင္စက္ရံု ၊ပုလိပ္ျမိဳ့နယ္၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၉/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၇-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (338)