ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PTTEP International Limited အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PTTEP International Limited အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၇/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊မရမး္ကုန္းျမိဳ့နယ္ရွိ၊၈မို္င္ခြဲ၊ ဆည္ေျမာင္းရိပ္သာလမ္း ၊အမွတ္(၂/C)ရွိ PTTEP International Limited (GM)Mr Waranon Laprabang နွင့္ အလုပ္သမားဦးကိုင္ခိုလတ္ပါအလုပ္သမား(၃၀)ဦး တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၇/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။[download id=”594″]