ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mani Yangon Co., Ltd စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mani Yangon Co., Ltd စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၆/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ့နယ္၊ ျပည္လမ္း၊ လွည္းငုတ္ေခ်ာင္းကြင္းရြာ၊ အမွတ္(၆၃၀)ရွိ Mani Yangon Co., Ltd (MD) Mr Tsuyoshi Nishiyama ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္ျမင့္ပါ (၂၄၆) ဦး တို့ ျဖစ္ပြားၾကေသာ အျငင္းပြားမႈကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၆/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၈-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (362)