ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ၆၆၆ သံရည္က်ိဳစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ၆၆၆ သံရည္က်ိဳစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၅/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္၊အမွတ္(၅၆/၅၇)ရွိ ၆၆၆သံရည္က်ိဳစက္ရံု ပိုင္ရွင္ ေဒၚစိန္ရီ နွင့္ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္စြာ၀င္းပါ (၃၀)ဦး တုိ႕ျဖစ္ပြားၾကေသာ အျငင္းပြားမႈအားရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာ မႈ အေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာခံုအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၅/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၀-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္..... (368)