ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Asahi Loi Hein Co..,Ltd Blue Mountain စက္ရံုအျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Asahi Loi Hein Co..,Ltd Blue Mountain စက္ရံုအျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၄/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄)၊ေရႊျပည္သာတံတားလမ္း ၊ အမွတ္(၁၁၉)ရွိ Asahi Loi Hein Co..,Ltd Blue Mountain စက္ရံု(CEO) Mr Chirstoph Steinwehe၊ေဒါက္တာစိုင္းဆမ္ထြန္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚဇင္မာဦးပါ (၈) ဦး တို့ ျဖစ္ပြားၾကေသာ အျငင္းပြားမႈကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၄/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၉-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္.... (283)