ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yimei Footwear Product Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yimei Footwear Product Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၃/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ ဦးေရႊအိုးလမ္းသြယ္(၁)၊ အမွတ္(၁၀)ရွိ Yimei Footwear Product Co..,Ltd ၏ဒါရိုက္တာ Mr Liu Zewei နွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚခင္ပပလႈိင္ပါ (၁၃)ဦးတုိ႕ျဖစ္ပြားၾကေသာအျငင္းပြားမႈအားရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးေနမင္းတို႔ပါဝင္ေသာခံုအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၃/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၃-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္.... (273)