ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hanjen Manufacturing Co.,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hanjen Manufacturing Co.,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၂/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၁)၊အမွတ္ (၄) လမ္းမၾကီး၊ အမွတ္ (၃၀၆) ရွိ Hanjen Manufacturing Co.,Ltd၊ (MD/ပိုင္ရွင္) ေဒၚက်င္ေအးႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ျမင့္ပါ (၄) ဦးတို႔ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေမာင္၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအးေငြႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၂/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၆-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။[download id=”563″]