ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yangon Crown ၀ါယာၾကိဳးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yangon Crown ၀ါယာၾကိဳးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၁/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊ႔ျပည္သာၿမိဳ႔နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ တြင္းသင္းတိုက္၀န္ ဦးထြန္းညဳိလမ္း၊ အမွတ္ (၁၅၇)ရွိ Yangon Crown ၀ါယာၾကိဳးစက္ရံု ပိုင္ရွင္ ေဒၚေလြ့ေလြ့နွင့္အလုပ္သမားဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္းပါ(၃)ဦး တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၉-၁၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။[download id=”552″]