ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဘိုစန္းပိုက္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၀/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဘိုစန္းပိုက္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၀/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ေလွသင္းအတြင္း၀န္ဦးခ်ိန္လမ္း၊ အမွတ္(၇၈)ရွိ ၀င္း၊သန္း၊ေဌး၊မင္းကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဘိုစန္းပိုက္စက္ရံုပိုင္ရွင္ဦးေက်ာ္မင္း နွင့္ အလုပ္သမား ဦးေမာင္ေမာင္ၾကည္ပါ(၂)ဦး တုိ႕ျဖစ္ပြားၾကေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅၀/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၄-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (358)