ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ P.E.S MYANMAR Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ P.E.S MYANMAR Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၉/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ Union Bussiness Tower No.01-04 တြင္တည္ရွိေသာ P.E.S MYANMAR Co..,Ltd Mr.Jasper Camacho (General Manager)နွင့္ အလုပ္သမား မစၥတာ၀ီလ်ံသာခ်ိဳေအာင္(Project Manager) တုိ႕ျဖစ္ပြားၾကေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးရဲနုိင္၀င္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၉/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (368)