ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PAN KO Myanmar Co.,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PAN KO Myanmar Co.,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၈/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားလမ္း၊ အမွတ္ (၇၅/၇၆-B)ရွိ PANKO Myanmar Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr.Hang Sang Pyo ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးျပည္႔ျဖိဳးေအာင္ တုိ႕ျဖစ္ပြားၾကေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းျပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၃-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (349)