ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၇/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၄)၊ျမ၀တီမင္းၾကီးလမ္း၊ အမွတ္(၁၆/၁၇)ရွိ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပိုင္ရွင္ Mr.Kuan Howard Huai-Chih ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးထြန္းမင္းလတ္ပါ (၇)ဦးတုိ႕ျဖစ္ပြားၾကေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိသူႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၇/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၁-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္............ (347)