ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဂ်ိဳကာေသာက္ေရသန့္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဂ်ိဳကာေသာက္ေရသန့္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၅/၂၀၁၅)
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ျမိဳ ့နယ္၊ မင္းၾကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊အမွတ္(၁၈၈) ရွိ ဂ်ိဳကာေသာက္ေရသန့္စက္ရံု ပိုင္ရွင္ ဦးရဲေက်ာ္မင္းနွင့္ အလုပ္သမားဦးရဲညြန့္၀င္း(ယာဥ္ေမာင္း) တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈတရပ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ခံုသမာဓိအဖြဲ့က ၾကားနားစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ ေလ်ွာက္ထားျခင္းခံရသူမွ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ခံုုသမာဓိေကာင္စီသို့ ေလ်ွာက္ထားခဲ့သည့္အတြက္ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းစိန္(ဥကၠဌ)၊ အဖြဲ၀င္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးတို ့ပါ၀င္ေသာ ခံုအဖြဲ ့ကိုဖြဲ ့စည္းကာ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၄၅/၂၀၁၅) ကို ၁-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ ေန ့တြင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (350)