ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ E Land Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ E Land Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၄/၂၀၁၅)
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊စက္မႈဇုန္(၂) ၊သံခ်ပ္၀န္ဦးညြန့္လမ္း၊အမွတ္ (၈၄) ရွိ E Land Myanmar Co..,Ltd (MD) Mr Lee Chul နွင့္ အလုပ္သမားမရင္ရင္ထြန္း(ခ)မယဥ္ယဥ္ထြန္းပါ(၁၅)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈတရပ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ခံုသမာဓိအဖြဲ ့က ၾကားနားစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ ေလ်ွာက္ထားသူမွ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ခံုုသမာဓိေကာင္စီသို့ ေလ်ွာက္ထားခဲ့သည့္အတြက္ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေငြ(ဥကၠဌ)၊ အဖြဲ၀င္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစန္းစန္းဦး တို ့ပါ၀င္ေသာ ခံုအဖြဲ ့ကိုဖြဲ ့စည္းကာ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၄၄/၂၀၁၅) ကို ၅-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ ေန ့တြင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။[download id=”531″]