ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ ရွိ Myanmar Hao Yang အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ ရွိ Myanmar Hao Yang အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၃/၂၀၁၅)
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊လႈိင္သာယာျမိဳ ့နယ္၊ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ပိေတာက္လမ္း၊အမွတ္(၄၉၇)ရွိ Myanmar Hao Yang အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပိုင္ရွင္ Mr He Wei နွင့္အလုပ္သမားေဒၚစႏၵာလင္း(ခ)လင္းလင္းတို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈတရပ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ခံုသမာဓိအဖြဲ ့က ၾကားနားစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူမွ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ခံုုသမာဓိေကာင္စီသို့ ေလ်ွာက္ထားခဲ့သည့္အတြက္ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ေဒၚစန္းစန္း(ဥကၠဌ)၊ အဖြဲ ့၀င္ မ်ားအျဖစ္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေအာင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးတို ့ပါ၀င္ေသာ ခံုအဖြဲ ့ကိုဖြဲ ့စည္းကာ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၄၃/၂၀၁၅) ကို ၁၄-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန ့တြင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (515)