ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ပတၱျမားလမ္း၊ သာဓုကန္၊ စက္မႈဇုန္(၂) တြင္တည္ရွိေသာ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၏ MD Mrs Jun Eui Sook နွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ ေလွာ္ားေက်းရြာ၊ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္ေန World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ဲၾကသည့္ မ၀င္း၀င္းျမတ္(ပါ) အလုပ္သမား(၃၀)ဦးတို့အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (310)