ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၉/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီျျမိဳ့နယ္၊ ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္၊အမွတ္ (၂၁၀)ရွိ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံု (MD)ဦးေက်ာ္၀င္းနွင့္ အလုပ္သမားဦးမ်ိဳးသူတို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံု (MD)ဦးေက်ာ္၀င္းမွ အယူခံေလ်ွာက္ထားလာသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌး ့ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၉/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၁ -၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (364)