ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hi Star ေဖာ့ဘူးစက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၈/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုျမိဳ့သစ္ဆိပ္ကမ္းျမိဳ့နယ္၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္(၂) ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း အမွတ္(၂၂-၂၃)ရွိ Hi Star ေဖာ့ဘူးစက္ရံုပုိင္ရွင္ ဦးစိုးလင့္နွင့္ အလုပ္သမားဦးေအာင္သူျဖိဳးပါ(၁၂) ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ ပိုင္ရွင္ ဦးစိုးလင့္မွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၈/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၇-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (325)