ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ AYS MFG Co..,Ltd ပဲသန့္စင္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ AYS MFG Co..,Ltd ပဲသန့္စင္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ အမွတ္(၄၀၅) ၊ကန္သာယာလမ္းသြယ္(၂)၊ စက္မႈဇုန္(၂)တြင္တည္ရွိေသာ AYS MFG Co..,Ltd (ပဲသန့္စင္စက္ရံု) ပိုင္ရွင္ ေဒၚလႈိင္လႈိင္ဦးနွင့္ရန္ကုန္တို္င္းေဒသၾကီး ၊ လႈိင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ ကန္သာယာလမ္းသြယ္(၂)၊ အမွတ္(၄၀၅)၊ ဧရာေရႊ၀ါကြန္ဒို FMI City တြင္ေနထိုင္ေသာ ဦး၀င္းေရႊ (ထုတ္လုပ္မႈမန္ေနဂ်ာ)တို့အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚစန္းစန္းဦး ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၉-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္...... (316)