ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္အထည္နွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု(ပလိပ္) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၆)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္အထည္နွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု(ပလိပ္) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၆)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ စဥ့္ကိုင္ျမိဳ့နယ္၊ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္အထည္နွင့္အေခ်ာကိုင္စက္ရံု(ပလိပ္) ပိုင္ရွင္ ေဒၚလီလီစမ္းနွင့္အလုပ္သမားဦး၀င္းထြန္းညြန့္ပါ(၆)ဦး တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၈-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္........ (458)