ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၅၇/၂၀၁၈) ဖြင့် အစားထိုး ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ပါရန်…

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀၈/၂၀၁၇) ဖြင့် အစားထိုး ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း အပြည့်အစုံ.. (306)

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၃/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ စာရင်း အပြည့်အစုံ.. (164)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃၉/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆(က)အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်ညွန့်အစား ဦးညွန့်စိန်အား အစားထိုးပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔စာရင္း အျပည္႔အစံုဖတ္ရႈပါရန္........... (379)